PARTNERSKÁ VÝZVA

Stručné podmínky

• Rozesílka SMS začne začne ve vámi zvolený datum uvedený v objednávce (vždy se ale musí jednat o pondělní datum).

• Pokud nedojde k zaplacení objednávky, služba nebude realizovaná.

• Pokud nedojde k zaplacení objednávky s pondělní rozesílkou do předešlé sobotní půlnoci, bude s objednatelem dohodnut nový termín rozesílky.

• Chceme, abyste byli se službou spokojeni. Pokud se vám v průběhu rozesílky naše sužba opravdu nebude líbit, rozesílku SMS zastavíme a vrátíme vám celou zaplacenou částku.

• Po předchozí domluvě lze nastavit jiný jazyk SMS, než je čeština (strojový překlad). Tato služba je zpoplatněna +500 Kč. Termín rozesílky bude domluven individuálně.

• Objednáním služby souhlasíte s pravidly GDPR pro zpracování údajů.

• V případě nezdařené platby zkontrolujte svou e-mailovou schránku případně nás kontaktujte.

• Reklamace je možné uplatnit na emailové adrese info@partnerska-vyzva.cz

Obchodní a reklamační podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
Martin Budek
IČ: 74093746
se sídlem: Přerov I-Město, Palackého 1445/28
e-mail: info@partnerska-vyzva.cz
(dále jen "prodávající")

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.partnerska-vyzva.cz (dále je "webová stránka").

3. Předmětem kupní smlouvy je nákup služby popsané na této webové stránce (dále je "služba").

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o službě a cenách

1. Informace o službě, včetně uvedení ceny je uvedena na webové stránce v objednávkovém formuláři. Cena služby je konečná bez dalších poplatků a nákladů. Cena služby zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na webové stránce v objednávkovém formuláři. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.

3. V rámci nabízené služby jsou vyžadována telefonní čísla na 2 osoby, na která jsou po zaplacení služby zasílány SMS zprávy. Telefonní číslo musí splňovat následující kritéria:

  • Musí se jednat o mobilní telefonní číslo s předvolbou České republiky, tedy s předvolbou +420
  • Nesmí se jednat o pevnou linku
  • Poskytnutá telefonní čísla musí umožňovat příjem SMS zpráv

4. Kupující má možnost v objednávkovém formuláři zvolit zahájení rozesílky, přičemž první rozesílka musí být vždy v pondělí. Prodávající si vyhrazuje právo na přípravu rozesílky SMS v délce 1 až 7 dní. Po dokončení příprav rozesílky ze strany prodávajícího dojde k první rozesílce v nejbližší pondělí.

5. Kupující objednává službu dobrovolně bez ohledu na to, jak se jeho partnerský vztah bude následně vyvíjet.

6. Případné slevy z kupní ceny služby nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

2. Kupující provádí objednávku služby vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere způsob platby z nabízených možností v objednávkovém formuláři umístěného na této webové stránce.

4. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud kupující uvede špatná telefonní čísla, přijímá za to plnou zodpovědnost. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není objednávka zaplacena.

7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služby na webové stránce, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání služby

1. Cenu služby může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate
  • Bezhotovostně převodem na účet prostřednictvím platební brány Comgate

2. K zaplacení služby musí kupující využít objednávkový formulář na této webové stránce. Po výběru platby dojde k přesměrování na platební bránu Comgate, kde kupující dokončí platbu.

3. Poskytovatelem platební brány je ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. Pokud se platba nezdaří, kupující postupuje dle informací zaslaných na jeho emailovou adresu, případně kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

6. Platbu nelze uskutečnit přímým zasláním platby na bankovní účet prodávajícího, pokud se prodávající a kupující nedomluví jinak.

7. Služba je kupujícímu dodána prostřednictvím SMS zpráv na telefonní čísla uvedená v objednávkovém formuláři.

8. Náklady na dodání služby (cena za rozesílku SMS) jsou zahrnuty v kupní ceně služby.

9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího případně je k dispozici na odkazu na webovou stránku. Tento odkaz je uveden v e-mailu o potvrzení objednávky.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od přijetí platby za službu. Odstoupení od smlouvy je také možné za podmínek uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy částku, za kterou si kupující službu objednal a kterou kupující zaplatil.

VI. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu nebo poštovní adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

VII. Mimosoudní řešení sporů

1. Kupující se zavazuje řešit případné spory nejdříve mimosoudně a to informováním prodávajícího na emailovou adresu nebo poštovní adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

3. Účel a poskytování osobních údajů:

  • Platební brána: u způsobů platby "převodem" nebo "kartou" používáme platební bránu, které poskytujeme informace nezbytné pro uskutečnění platby a informování zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy o stavu platby.
  • Měření statistik: sbíráme data o návštěvnosti našeho webu pomocí cookies.
  • Reklamní nástroje: poskytujeme cookies reklamním nástrojům (Google Adword, Sklik, Facebook atd.) za účelem zobrazování relevantních reklam

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku a užívat webovou stránku nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024